Room Name Faction Rank Total Score Score Gap During Score Research Score FST1 FST2 Buildings
都是猪吗? 亚特兰斯星人 1 175 0 122 5|4|5|0|0|0/32 vp 16/18 vp 8/3 vp 8|4|2|0|1|1
请大佬们赏光 伊塔星人 1 161 0 119 1|4|3|5|1|1/24 vp 15/12 vp 6/6 vp 8|4|1|0|1|1
last18 异空族 3 141 38 103 3|4|5|0|0|4/32 vp 1/0 vp 8/6 vp 0|4|3|0|0|1
要不要再来 大使星人 1 191 0 123 4|5|5|0|1|1/32 vp 15/18 vp 14/18 vp 6|4|2|0|1|1
444444人 蜂人 3 147 47 105 5|5|1|1|0|1/24 vp 12/9 vp 8/9 vp 8|1|0|1|1|1
Factions Played Games Victory games winning probability Selected rating winning probability/Selected rating Lowest Scoring Highest Scoring Players Average Scoring
Ambas 1 1 100% 100% 1 191 191 yidu 191
Ivits 1 0 0% 100% 0 147 147 yidu 147
Lantids 1 1 100% 100% 1 175 175 yidu 175
Itars 1 1 100% 100% 1 161 161 yidu 161
Xenos 1 0 0% 100% 0 141 141 yidu 141
All 5 3 60% 100% 0.6 141 191 yidu 163