Room Name Faction Rank Total Score Score Gap During Score Research Score FST1 FST2 Buildings
考拉西瓜瓜互干 超星人 2 71 137 45 0|4|1|0|1|1/8 vp 10/12 vp 3/6 vp 7|1|1|0|0|1
暴躁丧瓜花样吊打 异空族 4 132 41 90 5|3|4|0|5|0/36 vp 6/3 vp 7/3 vp 1|2|3|1|0|1
西天丧王文森特在此 伊塔星人 1 187 0 141 1|4|1|5|4|0/28 vp 11/6 vp 7/12 vp 8|3|1|1|0|1
干考拉就对了 格伦星人 1 178 0 132 4|4|0|0|0|5/28 vp 5/12 vp 12/6 vp 5|4|1|1|0|1
T48-诸葛花样套圈 圣禽族 1 173 0 123 1|5|4|0|1|5/32 vp 8/9 vp 12/9 vp 4|4|0|1|1|1
干西瓜 超星人 3 147 29 94 3|5|4|0|5|4/44 vp 12/3 vp 8/6 vp 3|4|3|0|1|0
大佬表演花式套圈2 利爪族 3 140 35 106 3|5|1|0|0|0/16 vp 7/15 vp 12/3 vp 7|3|1|1|1|1
T50-周末打考局 晶矿星人 2 154 1 108 5|4|4|0|0|0/28 vp 6/18 vp 4/0 vp 7|1|1|0|1|1
奶爆西瓜瓜 亚特兰斯星人 1 169 0 93 4|4|0|0|5|5/40 vp 10/18 vp 15/18 vp 8|4|1|1|1|1
怒艹考拉一百遍 蜂人 1 195 0 161 1|1|5|3|5|0/28 vp 4/0 vp 10/6 vp 0|4|3|1|1|1
不光完不准走 伊塔星人 2 154 21 120 5|4|1|4|1|1/28 vp 7/0 vp 14/6 vp 7|4|1|1|0|1
开学第二天 超星人 1 229 0 161 5|4|0|0|5|2/32 vp 16/18 vp 16/18 vp 7|4|3|0|1|1
111开的第2个4人 利爪族 1 172 0 108 4|5|4|0|0|1/28 vp 21/18 vp 15/18 vp 7|2|2|1|1|1
修仙干考拉 大使星人 2 171 24 132 1|5|0|1|0|0/12 vp 15/15 vp 17/12 vp 8|3|1|1|0|1
T47-给大佬们送分 疯狂机器 3 152 49 108 4|4|4|1|1|4/32 vp 4/12 vp 12/0 vp 5|1|3|1|1|1
不破西瓜誓不还 异空族 2 149 39 100 5|4|4|0|0|5/40 vp 15/9 vp 10/0 vp 6|1|1|1|1|1
给西瓜瓜送QC板 章鱼人 3 165 15 95 4|4|5|1|5|1/40 vp 7/18 vp 12/12 vp 8|2|1|0|1|1
盖亚大屠杀 大使星人 2 163 41 117 5|4|4|1|1|1/28 vp 4/9 vp 11/9 vp 4|3|1|1|1|1
西瓜光素互肥局 亚特兰斯星人 4 121 45 89 0|5|4|1|1|1/20 vp 3/6 vp 13/6 vp 8|3|1|1|0|1
西瓜干死丧V啊 蜂人 2 166 24 125 5|4|1|1|0|0/20 vp 8/15 vp 14/6 vp 7|2|1|1|1|1
西瓜瓜再次教我玩盖亚 人类 2 168 6 114 0|4|0|3|5|1/24 vp 5/12 vp 17/18 vp 6|3|3|1|0|0
铲爆西瓜 大使星人 1 198 0 145 5|5|4|0|0|1/32 vp 7/15 vp 11/6 vp 3|3|1|1|1|1
T33-丧 疯狂机器 4 123 42 67 1|5|4|2|5|1/32 vp 9/12 vp 5/12 vp 7|2|3|0|1|1
快跑啊西瓜出来丧人了 异空族 2 152 20 112 4|4|5|0|5|1/40 vp 10/0 vp 0/0 vp 0|4|3|1|1|1
西瓜教我玩盖亚 亚特兰斯星人 3 130 26 92 0|3|0|5|3|0/20 vp 9/6 vp 5/12 vp 8|4|0|1|1|1
干死丧v 超星人 3 146 45 98 4|4|5|0|4|1/36 vp 0/0 vp 14/12 vp 8|3|1|0|1|1
周二再开一局 人类 3 141 72 117 1|0|5|3|0|4/24 vp 3/0 vp 6/0 vp 3|4|1|0|1|1
T32-求生之路 利爪族 3 138 37 94 1|5|0|3|3|1/20 vp 10/6 vp 7/18 vp 7|4|2|1|0|1
T32-给西瓜送温暖 大使星人 3 126 47 87 1|5|5|2|0|0/24 vp 2/3 vp 6/12 vp 8|0|2|1|0|1
友爱和谐互肥局 蜂人 2 168 8 123 4|1|5|3|0|0/24 vp 9/6 vp 6/15 vp 8|1|1|1|0|1
Factions Played Games Victory games winning probability Selected rating winning probability/Selected rating Lowest Scoring Highest Scoring Players Average Scoring
Ambas 13 4 30% 44% 0.68 125 201 qewrtuyiop 159
Itars 13 9 69% 44% 1.57 120 201 qewrtuyiop 171
Nevlas 11 6 54% 37% 1.46 39 234 qewrtuyiop 150
Xenos 10 3 30% 34% 0.88 112 174 qewrtuyiop 147
Terrans 9 4 44% 31% 1.42 141 195 qewrtuyiop 167
Lantids 9 3 33% 31% 1.06 104 209 qewrtuyiop 147
Ivits 8 3 37% 27% 1.37 125 200 qewrtuyiop 165
Taklons 8 2 25% 27% 0.93 134 172 qewrtuyiop 146
Hadsch Hallas 8 4 50% 27% 1.85 133 214 qewrtuyiop 166
Gleens 7 2 28% 24% 1.17 122 178 qewrtuyiop 158
Firaks 7 2 28% 24% 1.17 148 180 qewrtuyiop 164
Geodens 6 2 33% 20% 1.65 130 182 qewrtuyiop 157
Mad Android 5 0 0% 17% 0 79 154 qewrtuyiop 130
Bal T’aks 2 0 0% 6% 0 147 160 qewrtuyiop 153
All 116 44 37% 100% 0.37 39 234 qewrtuyiop 157